Site Information

Blog

میناکاری هنر آتش و مس

Posted by craftihouse on

ميناکاري هنر درخشان آتش و خاک است با رنگ هاي پخته که سابقه ي آن به 1500 سال پيش از ميلاد مي رسد . بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که ميناکاري براي اولين بار در ايران به وجود آمده و بيش از نقاط ديگر تجلي يافته و سابقه ي اين هنر به زمان اشکانيان و ساسانيان مي رسد .
رواج صنعت ميناکاري در اصفهان از دوران پهلوي و حدود 1310 شمسي است و طي سي سال اخير به وسيله ي استاد هنرمند آقاي شکرالله صنيع زاده بسط و توسعه يافته است .مينا که طبعاً شفاف است شفافيت خود را از اکسيد قلع به وجود مي آورد . ميناکاري روي مس انجام مي شود . براي فراهم آوردن مينا ابتدا آن چيزي که مي خواهند ميناکاري کنند به هر شکل و هر اندازه بايد به وسيله مس گر متخصص به شکل لازم درآيد و پس از آن که ساخته شد استاد مينا کار به آن لعاب سفيد رنگ مي دهد معمولاً سه الي چهار بار لعاب داده مي شود و در هر بار شي ء به کوره مي رود و حدود 700 درجه حرارت مي بيند تا رنگ لعابش ثابت شود بعد روي آن با رنگ هاي گوناگون نقاشي مي شود .شيء باز هم به کوره مي رود و حدود 400 تا 500 درجه حرارت مي بيند تا رنگ ها به صورت مطلوب درآيد 

آرتور پوپ خاورشناس آمریکایی در کتاب «بررسی هنر ایران» دربارهٔ هنر میناکاری چنین گفتهاست: «میناکاری هنر درخشان آتش و خاک است، با رنگهای پخته و درخشان که سابقه آن به ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد میرسد و ظهور آن بر روی فلز در طول سده ششم تا چهارم پیش از میلاد و پس از سال ۵۰۰ پیش از میلاد مشاهده میشود. هنر میناکاری در ایران بیش از نقاط دیگر تجلی داشته و یکی از نمونههای قدیمی آن درعهد صفویه توسط ژان شاردن جهانگرد فرانسه ذکر شدهاست که قطعهٔ مینایی از کارهای اصفهان بوده، مشتمل بر طرحی از پرندگان و حیوانات بر زمینه گل و بته به رنگ آبی کمرنگ و سبز و زرد و قرمز.

انواع میناکاری

مینا به لحاظ روش تولید به دو دسته تقسیم میشود:

مینای خانه بندی شیوهای قدیمی است که به «مینای سیمی» نیز معروف است از مفتولهای بسیار نازک استفاده میشود. مفتولها را به شکل دلخواه درمیآورند و با چسب روی قطعه کار قرار داده با یک لعاب شیشهای روی آن را میپوشانند. سپس آن را در داخل کورهای با حدود ۱۰۰۰ درجه حرارت قرار میدهند و مفتولها به قطعه کار جوش میخورند. در مرحله بعد رنگهای مخصوص میناکاری را که به شکل پودر میباشند را بر روی سطح کار پر میکنند. بعد از آنکه سطح کار یکسان و هموار شد آن را به مدت ۳ دقیقه در داخل کورهای با حرارتی حدود ۱۰۰۰ درجه قرار میدهند.[۵]مفتولهای با برنجی بعد از قرا گرفتن در کوره سیاه میشوند و باید با اسیدکاری رنگشان به حالت نخستین بازگردد. مینای خانه بندی در اصفهان و تهران رایج بوده ولی در حال حاضر تنها کارگاه آموزشی مینای خانه بندی در پژوهشکده میراث فرهنگی است که این هنر را آموزش میدهد. «مینای سیاه» یک گونه از «مینای خانهبندی» بهشمار میآید که به «مینای صائبین» نیز معروف است. این شیوه میناکاری بهطور عمده در جنوب کشور و به ویژه در اهواز انجام میشود.[۶]

مینای نقاشی: روشی که امروزه در اصفهان مرسوم است به این صورت که نقشهای مینا بر روی لعابی شفاف شکل میگیرد. بدین منظور و برای میناکاری، ابتدا استادی مسگر یا دواتگر میبایست که شیئ مربوطه را بر اساس طرح مورد نظر بسازد و سپس استادی میناکار روی آن را لعاب سفید رنگ بدهد. مرحله لعاب دهی سه یا چهار بار انجام میگیرد و هر بار نیز همراه با قرار گرفتن در کوره با ۷۰۰ درجه گرما هست تا رنگ لعاب ثابت شود. سپس نقاشی روی این جسم سفیدرنگ انجام میشود و دوباره شی به کوره میرود تا در درجهای در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه پخته شده و رنگها به شکل دلخواه در آیند. هماکنون از رنگهای شیمیایی در نقاشی شی استفاده میگردد حال آنکه در گذشته رنگهای بکار گرفته شده گیاهی یا معدنی بودند. شفافیت مینا نیز از وجود اکسید قلعبدست میآید؛ ولی در مینای منقوش که در زمان قدیم معمول بود و امروزه استادعلیرضاپروازی در میناکاری به کار میبندد ابتدا ماده لعابین را که از سیلیس و زنگارهای فلزات بدست میآید به صورت گرد درآورده وبا قلع کدر میکنند آنگاه حرارت میدهند تا مینای کدر به فلز جوش داده میشود و آنگاه بر این زمینه طرح مورد نظر به رنگهای آبگینهای رسم و سپس ذوب میشود.

Where to Buy Souvenirs in Dubai ?

No trip is complete without a few souvenirs to take back home but Some people dread shopping for souvenirs because they are afraid of spending too much . Some others enjoy browsing shops and markets to find the Ideal and perfect  souvenir, which is a souvenir that represents the culture of the place they’ve visited.here in Dubai , Dubai [...]

Read More »


Getting Reliable and Best Dubai Souvenirs Right From Us

Getting Reliable and Best Dubai Souvenirs Right From UsWhen you are Dubai, then shopping is must for you! Getting reliable and best Dubai Souvenirs is the ultimate want of each single person. www.craftihouse.com is the best medium for you to deliver high quality accessories and items being put in the category of Dubai Souvenirs. We are delivering the remarkable [...]

Read More »


Cushion Cover

Easy and beautiful cushion Covers to decorate a roomAre you ready to decorate your room with stylish and colorful designed cushion covers? If yes, then get ready to be the part of us, because here we are sharing with some chic and best designed cushions to make it part of your house right now. We have share right so [...]

Read More »


Sand art , Sand bottle art , dubai sand bottle , jar

SAND BOTTLE HISTORYSand bottle by Andrew Clemens, 1879In the 1860s to 1890s, Andrew Clemens a deaf mute born in Dubuque, Iowa, USA became famous for his craft of creating unfixed pictures using multicoloured sands compressed inside glass bottles or ornate chemist jars. The sand was collected from the bluffs overlooking the Mississippi River. The subjects [...]

Read More »


dubai online store , dubai online gift shop , souvenir shop

ONLINE STORELet thе оthеr реrѕоn fееl blеѕѕеd about having hiѕ lifе and feel thе bеаutу оf thiѕ wоrld even mоrе. Thе day саllѕ fоr rеjоiсing, саllѕ fоr fun аnd сеlеbrаtiоn bу thе lоvеd ones. Itеmѕ likе саkеѕ, ѕwееtѕ, bаllооnѕ, party, gооd wishes, lаughtеr and mеrrimеnt fоrm аn intеgrаl part of thiѕ day. Withоut the wаrm wishes оf thе lоvеd [...]

Read More »


Minakari , hand enamel painted copper plates , copper vase ,

Enamel is a brilliant art of fire and soil, whose history goes back to 1500 B.C.Enamel working and decorating metals with colorful and baked coats is one of the distinguished courses of art in Isfahan . Mina, is defined as some sort of glasslike colored coat which can be stabilized by heat on different metals [...]

Read More »


Block Printed tapestry (ghalamkari) , handmade tablecloth

Taught and made for over thousand years in Iranian generations, Calico is the art of block printing on Fabric.With organic colors and printing blocks made from walnut, pear and hawthorn trees,the professional craftsmen create repeated designs on high quality cotton to design a gorgeous, colorful tablecloth, tablecover, bed coverlet, or pillowcase.Calico is not just pushing [...]

Read More »


Marquetry inlaid , miniature painted backgammon board

Backgammon is one of the oldest Board Games for two players. The playing pieces are moved according to the roll of dice , and a player wins by removing all of their pieces from the board before their opponent. Backgammon is a member of the tables family, one of the oldest classes of board games [...]

Read More »


handmade wooden Persian Backgammon , khatam backgammon

Backgammon is one of the oldest board games  for two players. The playing pieces are moved according to the roll of dice , and a player wins by removing all of their pieces from the board before their opponent. Backgammon is a member of the tables  family, one of the oldest classes of board games [...]

Read More »